Dr. sc. Zdenko Franić


Najdraži amandmani




1. Amandman na proračun RH godine 2008

255 - Državni zavod za zaštitu od zračenja
A766002 - Sustavno ispitivanje ionizirajućih zračenja te vrsta i aktivnosti radioaktivnih tvari u okolišu
Iznos u koloni 6 od 500.000 mijenja se u iznos 640000.

Sukladno članku 31. Zakona o proračunu iznos od 140000 predlažem smanjiti na poziciji 260 Državni zavod za nuklearnu sigurnost, K769008 - (stavka 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu) tako da se iznos u koloni 6 od 471000 promijeni u iznos od 331000.

Obrazloženje:

Dodatna sredstva bi unaprijedila i povećala obim i kvalitetu sustavnog ispitivanja ionizirajućih zračenja te vrsta i aktivnosti radioaktivnih tvari u okolišu. Time bi se poboljšala kontrola i prevencija radioaktivne kontaminacije okoliša u RH i unaprijedile baze podataka o trendovima kretanja radioaktivne kontaminacije, a u skladu s preporukama Europske komisije. Državni Zavod za zaštitu od zračenja i Državni zavod za nuklearnu sigurnost jesu komplementarni zavodi slični po opsegu posla i broju zaposlenih. Štoviše, s obzirom na broj intervencija glede poduzimanja zaštitnih mjera u slučaju izvanrednoga događaja na ozemlju Republike Hrvatske, Državni Zavod za zaštitu od zračenja ima veći broj intervencija. Usprkos tome, taj Zavod je predvidio troškove usluga telefona, pošte i prijevoza od ukupno 150000 kn. S obzirom na komplementarnost i podjednak obim posla, vezano uz prijevoz, Zavodi bi trebali imati i podjednaka sredstva.

Amandman nije usvojen te će se u Državnom zavodu za nuklearnu sigurnost moći nastaviti nesmetano vozikati.


2. Amandman na proračun RH godine 2008

255 - Državni zavod za zaštitu od zračenja
A766003 - Mjere zaštite od ionizirajucih zracenja u slučaju izvanrednog događaja
Iznos u koloni 6 od 100.000 mijenja se u iznos 227500.

Sukladno članku 31. Zakona o proračunu iznos od 127500 predlažem smanjiti na poziciji 260 Državni zavod za nuklearnu sigurnost, K769010 Pripravnost za slučaj nuklearne nesreće tako da se iznos u koloni 6 od 355.000 promijeni u iznos od 227500 .

Obrazloženje:

Dodatna sredstva bi unaprijedila i povećala obim i kvalitetu djelatnosti mjera zaštite od ionizirajućih zračenja u slučaju izvanrednog događaja. Sukladno Zakonu o zaštiti od ionizirajućeg zračenja i sigurnosti izvora ionizirajućeg zračenja Državni Zavod za zaštitu od zračenja jest nositelj poduzimanja zaštitnih mjera u slučaju izvanrednoga događaja (događaj u svezi s djelatnostima s ionizirajućim zračenjem ili sigurnošću nuklearnih postrojenja prouzročen okolnostima koje više nisu pod nadzorom, a čija je posljedica izlaganje povišenom ozračenju izloženih radnika, stanovništva ili radioaktivno onečišćenje okoliša), a u skladu s aktom o provedbi mjera zaštite od ionizirajućih zračenja. Republika Hrvatska u smislu Zakona o nuklearnoj sigurnosti, za sada, na svom ozemlju nema nuklearnog objekta te je djelatnost Državnog zavoda za zaštitu od zračenja, kao nositelja mjera zaštite od ionizirajućih zračenja u slučaju izvanrednog događaja, što uključuje i pripravnost za slučaj nesreće, komplementarna, štoviše "nadređena" djelatnostima Državnog zavoda za nuklearnu sigurnost.

Jednake proračunske stavke vezano uz mjere koje se provode u slučaju izvanrednog događaja potaknule bi i još više poboljšale bi suradnju ta dva srodna Zavoda.

Amandman nije usvojen.


3. Amandman na proračun RH godine 2008

140 - Državni hidrometeorološki zavod
A654015 Klimatološka mjerenja
Iznos u koloni 6 od 4881600 mijenja se u iznos 10581600.

Sukladno članku 31. Zakona o proračunu iznos od 5700000 predlažem smanjiti na poziciji 140 Državni hidrometeorološki institut, A654021 Umjetno djelovanje na vrijeme - (stavka 3222 Materijal isirovine).

Obrazloženje:

Dodatna stredstva bi poboljšala opseg i kakvoću klimatoloških mjerenja i istraživanja kao preduvjeta za uspostavljanje učinkovitih mjera usmjerenih prevenciji šteta od djelovanja ekstremnih vremenskih uvjeta na razne ekosustave (zrak, podzemne, kopnene ili morske vode, šume, tlo itd.) i ostala materijalna dobra. Time bi se pak unaprijedila i poljoprivredna proizvodnja. S druge strane, umjetno djelovanje na vrijeme, odnosno obrana od tuče (engl.: hail suppression) nema uporište u znanstvenim istraživanjima.

Pogledati: http://klima.hr/razno/priopcenja/izjave_strucnjaka.pdf

Primjerice, Jožef Roškar, vođa Ureda za meteorologiju u Agenciji za okolinu Republike Slovenije (ARSO) kaže:
Preko naše Vlade nekako pokušavamo stati na stanovištu Svjetske meteorološke organizacije da ne treba organizirati operativnu obranu, da ona nema smisla i da je trošenje državnog novca za te stvari potpuni gubitak, odnosno potpuno bacanje novaca kroz prozor.

Štoviše, i Vlada RH je u svome zaključku od 31. ožujka 2005. godine prihvatila mišljenje da: postojeći sustav obrane od tuče u Republici Hrvatskoj nema zadovoljavajuće uporište u znanosti te da ne postoje objektivni pokazatelji učinkovitosti i opravdanosti takvog sustava.

Država stoga novcem poreznih obveznika ne bi trebala financirati znanstveno dvojbenu djelatnost. Osim toga, zbog kemikalija sadržanih u raketama, koje nakon rasprskavanja raketa u konačnici padaju na tlo, obrana od tuče doprinosi i zagađivanju tla ugrožavajući i poljoprivredne usjeve.

Kako je obrana od tuče pod državnim patronatom preostala samo u državama s teškim komunističkim naslijeđem, sukladno praksi Europske unije, sustav obrane od tuče trebao bi se, nakon promjene odgovarajuće zakonske regulative, izdvojiti iz operative i nadležnosti kao i administrativne strukture Državnog hidrometeorološkog zavoda. Poštujući socijalnu, psihološku i političku osjetljivost, a u skladu s eventualnim željama i potrebama lokalnih zajednica obranu od tuče valja organizirati na drugi način.

Amandman nije usvojen.


4. Amandman na proracun RH godine 2008

140 - Državni hidrometeorološki zavod
A654015 Hidrološka mjerenja
Iznos u koloni 6 od 4464340 mijenja se u iznos 10164340.

Sukladno clanku 31. Zakona o proracunu iznos od 5700000 predlažem smanjiti na poziciji 140 Državni hidrometeorološki institut, A654021 Umjetno djelovanje na vrijeme - (stavka 3222 Materijal isirovine).

Obrazloženje:

Dodatna stredstva bi poboljšala opseg i kakvoću hidroloških mjerenja i istraživanja kao preduvjeta za uspostavljanje učinkovitih mjera usmjerenih prevenciji šteta od djelovanja ekstremnih vremenskih uvjeta na razne ekosustave (zrak, podzemne, kopnene ili morske vode, šume, tlo itd.) i ostala materijalna dobra. Time bi se pak unaprijedila i poljoprivredna proizvodnja. S druge strane, umjetno djelovanje na vrijeme, odnosno obrana od tuče (engl.: hail suppression) nema uporište u znanstvenim istraživanjima.

Pogledati: http://klima.hr/razno/priopcenja/izjave_strucnjaka.pdf

Primjerice, Dr. Udo Goertner, predsjednik German Weather Service (DWD) kaže:
Meteorološka služba Njemačke nije uključena ni u jedan program modifikacije vremena. Ne mislimo da se to isplati, iako u Njemačkoj postoji jedno privatno poduzeće koje obavlja obranu od tuče u južnim dijelovima Njemačke i Bavarskoj. Nema očitih rezultata, želim reći, uopće nema rezultata jer ne možete dokazati da to dobro funkcionira.

Štoviše, i Vlada RH je u svome zaključku od 31. ožujka 2005. godine prihvatila mišljenje da: postojeći sustav obrane od tuče u Republici Hrvatskoj nema zadovoljavajuće uporište u znanosti te da ne postoje objektivni pokazatelji učinkovitosti i opravdanosti takvog sustava.

Država stoga novcem poreznih obveznika ne bi trebala financirati znanstveno dvojbenu djelatnost. Osim toga, zbog kemikalija sadržanih u raketama, koje nakon rasprskavanja raketa u konačnici padaju na tlo, obrana od tuče doprinosi i zagađivanju tla ugrožavajući i poljoprivredne usjeve.

Kako je obrana od tuče pod državnim patronatom preostala samo u državama s teškim komunističkim naslijeđem, sukladno praksi Europske unije, sustav obrane od tuče trebao bi se, nakon promjene odgovarajuće zakonske regulative, izdvojiti iz operative i nadležnosti kao i administrativne strukture Državnog hidrometeorološkog zavoda. Poštujući socijalnu, psihološku i političku osjetljivost, a u skladu s eventualnim željama i potrebama lokalnih zajednica obranu od tuče valja organizirati na drugi način.

Amandman nije usvojen.


5. Amandman na proračun RH godine 2008

140 - Državni hidrometeorološki zavod
A654015 Laboratorijska mjerenja
Iznos u koloni 6 od 310000 mijenja se u iznos 3010000.

Sukladno članku 31. Zakona o proračunu iznos od 2700000 predlažem smanjiti na poziciji 140 Državni hidrometeorološki institut, A654021 Umjetno djelovanje na vrijeme - (stavka 3222 Materijal isirovine).

Obrazloženje:

Dodatna sredstva bi poboljšala opseg i kakvoću laboratorijskih mjerenja te pomogla uspostavu sustava upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtjevima međunarodnih normi. Bolja kvaliteta i opseg laboratorijskih mjerenja pomogli bi u prevenciji djelovanja ekstremnih vremenskih uvjeta na razne ekosustave (zrak, podzemne, kopnene ili morske vode, šume, tlo itd.) i ostala materijalna dobra. Time bi se pak unaprijedila i poljoprivredna proizvodnja. S druge strane, umjetno djelovanje na vrijeme, odnosno obrana od tuče (engl.: hail suppression) nema uporište u znanstvenim istraživanjima.

Pogledati: http://klima.hr/razno/priopcenja/izjave_strucnjaka.pdf

Dr.Ivan Mersich, predsjednik Hungarian Meteorological Service (HMS)kaže:
Sedamdesetih i osamdesetih godina 20. stoljeća, Mađarska meteorološka služba također je imala sustav za obranu od tuče. Radio je po ruskoj tehnologiji raketne obrane od tuče. Početkom devedesetih prestali smo jer troškovi i rezultati nisu bili podjednaki. Potrošili smo puno novca, ali rezultati su bili vrlo slabi. Mislim da sustav raketne obrane od tuče trenutačno nije dovoljno učinkovit. Troškovi su vrlo visoki, a učinkovitost, mislim, nije veća od 70 do 75% (ukupnog ulaganja).

Štoviše, i Vlada RH je u svome zaključku od 31. ožujka 2005. godine prihvatila mišljenje da: postojeci sustav obrane od tuce u Republici Hrvatskoj nema zadovoljavajuce uporište u znanosti te da ne postoje objektivni pokazatelji učinkovitosti i opravdanosti takvog sustava.

Država stoga novcem poreznih obveznika ne bi trebala financirati znanstveno dvojbenu djelatnost. Osim toga, zbog kemikalija sadržanih u raketama, koje nakon rasprskavanja raketa u konačnici padaju na tlo, obrana od tuče doprinosi i zagađivanju tla ugrožavajući i poljoprivredne usjeve.

Kako je obrana od tuče pod državnim patronatom preostala samo u državama s teškim komunističkim naslijeđem, sukladno praksi Europske unije, sustav obrane od tuče trebao bi se, nakon promjene odgovarajuće zakonske regulative, izdvojiti iz operative i nadležnosti kao i administrativne strukture Državnog hidrometeorološkog zavoda. Poštujući socijalnu, psihološku i političku osjetljivost, a u skladu s eventualnim željama i potrebama lokalnih zajednica obranu od tuče valja organizirati na drugi način.

Amandman nije usvojen.


6. Amandman na proračun RH godine 2008

10 - Hrvatski sabor
K250946 Klimatizacija dijela hrvatskog sabora i sustav videonadzora
Iznos u koloni 6 od 0 mijenja se u iznos 200000.

Sukladno članku 31. Zakona o proračunu iznos od 140000 predlažem smanjiti na poziciji 010 Hrvatski sabor, K250946 Opremanje Hrvatskog sabora tako da se iznos u koloni 6 od 1895000 promijeni u iznos od 1695000 .

Obrazloženje:

Sredstva od 200000 kn upotrijebila bi se za pojačani videonadzor u kuhinji i restoranu. Time bi se orvelijanski sustav nadzora zastupnika, konobara i novinara iz saborskih hodnika i kuloara adekvatno prenio, štoviše i pojačao u kuhinji i restoranima, a u svezi praćenja kretanja svih vrsta žohara u Republici Hrvatskoj (blatella germanica - njemački žohar i blatta orientalis - orijentalni žohar) ali i ostale srodne gamadi glede pomnog proučavanja te po dokazanoj subverzivnoj djelatnosti, dezinsekcije i eksterminacije istih.

Amandman nije usvojen.



savijena linija

Parlamentarna skupština NATO-a
"Rezolucija o jačanju stabilnosti, mira i napretka u jugoistočnoj Europi"

Na jesenskom zasjedanju Parlamentarne skupštine NATO-a (NATO-PA) u Berlinu, (17-21. studenoga 2000.) osnažen je individualni pristup prigodom prijama novih članica u EU, prihvaćanjem takvog amandmana dr. sc. Zdenka Franića, vršitelja dužnosti voditelja delegacije Hrvatskog sabora, na "Rezoluciju o jačanju stabilnosti, mira i napretka u jugoistočnoj Europi" koji glasi:

Skupština POŽURUJE vlade i parlamente zemalja članica Sjevernoatlantskog saveza da podupru strategiju pridruživanja upravljenu prema onim zemljama iz regije koje se u budućnosti žele pridružiti Europskoj uniji, prihvačajući da će pristupanje svake od tih zemalja biti zasnovano na njenim individualnim postignućima.

Na istom zasjedanju, u "Rezoluciji o proširenju NATO-a" također je osnažena politika "otvorenih vrata" glede proširivanja NATO saveza, čime je afirmiran individualni pristup i u tom procesu. Ujedno, za to su proširenje dani konkretni vremenski rokovi

Amandman je usvojen.


Parlamentarna skupština NATO-a
"Deklaracija o jugoistočnoj Europi"

Na jesenskom zasjedanju Parlamentarne skupštine NATO-a (NATO-PA) u Berlinu, (17-21. studenoga 2000.) plenum je usvojio i niz rezolucija, od kojih naročito valja istaknuti rezoluciju o situaciji u jugoistočnoj Europi Političkog odbora, a koju je predstavljao izvjestitelj Marcus MECKEL.

Hrvatska delegacija je dala amandman na drugi po redu neprihvatljivi, čak skandalozni paragraf deklaracijskog dijela rezolucije koji je u glasio:

Pozdravljajući hrabru odluku da se izruči Slobodan Milošević, kao i posljedičnim znakovima da će Hrvatska i bosanski Srbi također iskoračiti u suradnji s Međunaronim sudom za bivšu Jugoslaviju.

(U engl. izvorniku:
Applauding the courageous decision to extradite Slobodan Milošević and the following signs that Croatia and Bosnin Serbs will also step up co-operation with the International Crime Tribunal for the former Yugoslavia;).

Ovaj za Hrvatsku potpuno neprihvatljiv izričaj u isti položaj stavlja Republiku Hrvatski i bosanske Srbe, te sugerira da je suradnja Hrvatske s Haagom potaknuta ili čak proistekla iz činjenice da je izručen Slobodan Milošević. Štoviše, o toj se suradnji govori u budućem vremenu.

Usvajanjem hrvatskog amandmana spomenuti paragraf glasi:

Pozdravljajući hrabru odluku Federalne Republike Jugoslavije da izruči Slobodana Miloševića haškome sudu i priznajući da su Hrvatska i Bosna i Hercegovina iskoračile u suradnji s Međunaronim sudom za bivšu Jugoslaviju;

(U engl. izvorniku:
Applauding the courageous decision of the Federal Republic of Yugoslavia to extradite Slobodan Milošević to the Hague Tribunal and recognizing that Croatia and Bosnia and Herzegovina have stepped up co-operation with the International Crime Tribunal for the former Yugoslavia;)

Važno je napomenuti da su amandman Hrvatske supotpisali voditelji delegacija Slovenije, Rumunjske i Slovačke, zamjenik voditelja turske delegacije te parlamentarci iz Litve.

Amandman je usvojen.


Parlamentarna skupština NATO-a
"Deklaracija o jugoistočnoj Europi"

Na jesenskom zasjedanju Parlamentarne skupštine NATO-a (NATO-PA) u Ottawi, (17-21. studenoga 2000.) Skupina zemalja V-10 je dala izjavu o terorizmu u kojoj se osuđuje barbarski čin napada na New York, te izražava sućut američkom narodu. Glavni tajnik NATO saveza, lord George ROBERTSON u svom obračanju Plenumu, referirajući se na tu izjavu, izjavio je da zemlje V-10 grupe dijele naše vrijednosti što su jasno i demonstrirale. Lord ROBERTSON je također naglasio (u kontekstu borbe protiv terorizma, te usvojenih rezolucija) kako iza nas stoje naši parlamenti, što je jedna od najsnažnijih poruka ove Skupštine. Zbog jačanja NATO saveza i sigurnosti u svijetu, NATO ima politiku otvorenih vrata za proširenje.


Amandman na proračun RH godine 2000

Prvi amandman koji sam u Saboru dao odnosio se na financiranje nastupa Hrvatske na svjetskoj izložbi Flora Japan-2000.

Amandman na proračun je usvojen, plaćene su preostale obveze, a Hrvatska je u konkunernciji međunarodnih vrtova osvojila 1. mjesto za svoj vrt.

Više se može pročitati u članku Dragutina Kiša Perunika za cijeli svijet objavljenom u časopisu Vijenac, 13.07.2000.

savijena linija

Posljednji prepravak: 14. ožujka 2008.

[ www.franic.info]

nous avons ici un peu plus d'images de la collection printemps / été 2007 visvim.certainement de chouettes trucs la comme d'habitude.ils ont de nouveau fbt & # 8217; s, hockneys multicolore et kiefer salut & # 8217; s, un bon génie de collaborations comme chaque saison.ils ont aussi des chemises, pulls et pulls a col de cette collection, featuring intéressant multicolor côté encarts.il est également intéressant de bagages qu'ils offrent tout engin fixe le vélo.ADIDAS TUBULAR WOMENau lieu d'offrir des sacs de messager sacs, ils offrent pour toi de porter toute votre vélo.mais vous pouvez bien sûr également obtenir plusieurs couleurs, la balistique et une roue.ADIDAS YEEZY 350 BOOSTdans l'ensemble une ligne solide comme d'habitude, et beaucoup de choses a vérifier.par d'autres.apres avoir joué un aspirant edm dj dans le film comme été lamentablement, nous sommes tes amis,ADIDAS ULTRA BOOST zac efron continue a l'or avec sa prochaine greve cinématographique,ADIDAS SUPERSTAR 2 sale papy.ADIDAS EQT CUSHION 91 le film suit un dur de fiancé é  nommé jason kelly (efron) qui, juste avant son mariage,ADIDAS ORIGINALS ZX 8000 est piégé dans la conduite de ses moeurs, pot avec ancien général grand - pere dick (robert de niro) en floride pour les vacances de printemps.ADIDAS YEEZY BOOST 550réalisé par dan mazer,Adidas Youth Superstar le film et # 8217;ADIDAS ULTRA BOOST s cast a julianne hough,ADIADS YEEZY BOOST 350 V2 aubrey plaza et dermot mulroney.22 janvier - théatres sales coups.